8 สังกัด

สังกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

15 หน่วยงาน

หน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

18 อำเภอ

พื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

1,206 แห่ง

สถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

215,357 คน

นักเรียน/นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกระดับ

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกสังกัด