ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

สรุปจำนวนแยกหน่วยงาน

สังกัดส่วนกลาง : ทุกสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
# หน่วยงาน รวมสถานศึกษา เตรียมความพร้อม เด็กเล็ก ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา รวมผู้เรียน รวมบุคลากร
1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 18 0 0 0 883 13464 18939 214 0 0 33500 474
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 55 0 0 0 0 18101 15259 22 0 0 33382 4269
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 0 0 5104 19913 3087 0 0 0 0 28104 1983
4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 479 0 22700 1122 983 60 0 0 0 0 24865 1668
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 182 0 0 4515 16847 1829 0 0 0 0 23191 1572
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 171 0 0 4462 13660 2815 0 0 0 0 20937 1909
7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 53 0 323 7414 11459 1237 159 0 0 0 20592 1069
8 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 0 0 0 0 0 0 9407 3779 86 13272 736
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 0 0 0 0 3658 3435 0 0 0 7093 467
10 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5225 5225 645
11 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 4 0 0 658 1422 124 41 0 0 0 2245 129
12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 488 0 4 143 156 160 0 0 0 951 95
13 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 10 0 0 0 0 548 308 0 0 0 856 79
14 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 1 0 0 0 0 131 314 0 0 339 784 64
15 วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 26
# รวมทั้งหมด 1206 488 23023 23279 65310 45210 38615 9643 3779 6010 215357 15185