ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

สรุปจำนวนแยกสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
# สังกัด รวมสถานศึกษา เตรียมความพร้อม เด็กเล็ก ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา รวมผู้เรียน รวมบุคลากร
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 609 488 0 14085 50563 25988 15419 22 0 0 106565 9828
2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 495 0 22700 1780 2405 3842 3476 0 0 0 34203 2264
3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 18 0 0 0 883 13464 18939 214 0 0 33500 474
4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 53 0 323 7414 11459 1237 159 0 0 0 20592 1069
5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 9407 3779 86 13272 736
6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5585 5585 671
7 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 0 0 0 0 548 308 0 0 0 856 79
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 0 0 0 0 131 314 0 0 339 784 64
# รวมทั้งหมด 1206 488 23023 23279 65310 45210 38615 9643 3779 6010 215357 15185