ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
สังกัด
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
การกระทำ
1146100001
สตรีชาญยุทธวิทยา
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส.สวัสดิ์...
043-812-521
13
239
1146100002
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวีระพงค์...
043-811-944
125
2205
1146100003
อนุบาลรัตากาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายธนาวุธ แสงแก่นเพ็ชร์
043811842
26
482
1146100004
อนุบาลแสงตะวัน
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางวันทนา ศิวาคม
043820822
8
97
1146100005
อนุบาลทุ่งมน
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางหทัยกานต์...
043815751
17
454
1146100006
อนุบาลสาธิตศึกษา
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางลักษณ์อนงค์...
043-812-882
15
148
1146100007
ชาญยุทธวิทยา
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางพัชรินทร์...
043-812-521
7
25
1146100008
ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์
นามน
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางเบญจพร พานิชดี
043867338
25
401
1146100009
อนุบาลบานเย็น
กมลาไสย
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายบานเย็น...
043 899172
8
106
1146100011
อนุบาลปิยวรรณ
กมลาไสย
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางวิวรรณ เขตมรรคา
043-899-594
24
522
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 121
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 1206 แถว