ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

ส่งออกข้อมูลสถานศึกษา

 
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
สังกัด
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์
เตรียมความพร้อม
เด็กเล็ก
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
กศน. | ประถม
กศน. | ม.ต้น
กศน. | ม.ปลาย
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นักเรียนทั้งหมด
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ครูโรงเรียนเอกชน
บุคลากรอื่น
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
คะแนน NT ป.3
คะแนน O-NET ป.6
คะแนน O-NET ม.3
คะแนน O-NET ม.6
คะแนน N-NET ม.ต้น
คะแนน N-NET ม.ปลาย
คะแนน B-NET ม.ต้น
คะแนน B-NET ม.ปลาย
คะแนน V-NET ปวช.
คะแนน V-NET ปวส.
การกระทำ
1146100001
สตรีชาญยุทธวิทยา
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส.สวัสดิ์...
043-812-521
0
0
37
66
56
11
15
11
18
10
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
1
0
0
0
12
0
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100002
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวีระพงค์...
043-811-944
0
28
130
189
219
199
250
279
329
283
299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2205
1
0
0
0
124
0
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100003
อนุบาลรัตากาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายธนาวุธ แสงแก่นเพ็ชร์
043811842
0
0
79
106
91
32
42
26
30
35
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482
1
0
0
0
25
0
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100004
อนุบาลแสงตะวัน
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางวันทนา ศิวาคม
043820822
0
0
31
36
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
1
0
0
0
7
0
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100005
อนุบาลทุ่งมน
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางหทัยกานต์...
043815751
0
0
41
79
83
44
37
56
32
40
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454
1
0
0
0
16
0
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100006
อนุบาลสาธิตศึกษา
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางลักษณ์อนงค์...
043-812-882
0
0
57
49
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
1
0
0
0
14
0
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100007
ชาญยุทธวิทยา
เมืองกาฬสินธุ์
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางพัชรินทร์...
043-812-521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
5
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
1
0
0
0
6
0
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100008
ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์
นามน
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางเบญจพร พานิชดี
043867338
0
0
20
42
51
30
41
37
52
46
26
15
21
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401
1
0
0
0
24
0
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100009
อนุบาลบานเย็น
กมลาไสย
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายบานเย็น...
043 899172
0
0
19
42
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
1
0
0
0
7
0
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1146100011
อนุบาลปิยวรรณ
กมลาไสย
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางวิวรรณ เขตมรรคา
043-899-594
0
0
36
42
83
50
68
59
68
53
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522
1
0
0
0
23
0
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 121
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 1206 แถว